ДОГОВІР

про співпрацю Сквирського дошкільного навчального закладу ясла-садок №5 «Калинка» та батьків вихованців

Сквирський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №5 «Калинка» в особі завідувача Карбівської Юлії Іванівної, який діє на підставі Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад та Статуту дошкільного навчального закладу, з одного боку, та батьків або осіб, які їх замінюють, з другого боку, уклали цей договір

1.Загальні положення:

1.1.Предметом цього Договору є загальна діяльність щодо організації виховання та утримання дитини у дошкільному навчальному закладі.

1.2.Спільна діяльність здійснюється Сторонами відповідно до цього Договору.

1.3.Режим роботи дошкільного навчального закладу згідно зі Статутом 9 годин, 5 днів на тиждень, з 8.00 до 17.00, вихідні – субота та неділя.

1.4.Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» послуги щодо виховання дітей у дошкільному навчальному закладі надаються безкоштовно.

2.Права та обов’язки сторін:

Сквирський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №5 «Калинка» зобов’язується:

2.1.Відповідно до Базового компонента дошкільної освіти забезпечувати:

- збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дитини;

- виховання у дитини любові до України, шанобливого ставлення до сім’ї, повагу до народних традицій та звичаїв, державної мови, а також національних цінностей інших народів, свідоме ставлення до себе, оточуючих та навколишнього середовища;

- формувати особистість дитини, сприяти розвиткові її творчих здібностей, здобуттю соціального досвіду;

- виконання вимог Програми розвитку дитини від 2 до 6 років «Українське дошкілля» та підготовку дитини до подальшого навчання;

- надавати консультативну допомогу сім’ї з питань виховання та розвитку дитини.

2.2.Забезпечити дитину якісним триразовим харчуванням.

2.3.Забезпечувати комфортні та нешкідливі умови перебування дитини у дошкільному навчальному закладі.

2.4.Своєчасно надавати батькам або особам, що їх замінюють, нарахування для здійснення предоплати за перебування (щомісяця до 10 числа).

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язуються:

2.5.Сприяти отриманню дитиною освітніх послуг, які надає дошкільний навчальний заклад.

2.6.Виховувати у дитини любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, збереження навколишнього середовища.

2.7.Постійно дбати про збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дитини, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей.

2.8.Відноситись з повагою до працівників ДНЗ;

2.9.Поважати гідність дитини.

2.10.Виховувати у дитини любов до праці, поважне ставлення до оточуючих.

2.11.Дотримуватись правил гігієни та санітарії.

2.12.Дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку та Статуту дошкільного навчального закладу.

2.13.Відповідно до чинного законодавства України своєчасно здійснювати предоплату за перебування дитини у дошкільному навчальному закладі (до 20 числа щомісяця), зберігати документ про оплату.

2.14.Брати участь у громадському житті дошкільного навчального закладу, відвідувати групові та загальні батьківські збори.

2.15.Виконувати рішення батьківських зборів.

2.16.Брати участь у святкових культурно-масових заходах групи та дошкільного навчального закладу.

2.17.Надавати допомогу дошкільному навчальному закладу у вирішенні питання створення належних умов для перебування та виховання дітей, зміцненні матеріально-технічної бази; забезпечення виконання санітарно-гігієнічних вимог.

2.18.Сприяти придбанню дидактичного матеріалу для здійснення виховної роботи, необхідних канцелярських товарів, мийних засобів, та матеріалів, необхідних для здійснення ремонтних робіт, надавати кошти у розмірі та в термінах, встановлених загальними і груповими зборами батьків та батьківською піклувальною радою.

2.19.Брати участь у благоустрої дошкільного навчального закладу та проведенні ремонтних робіт.

2.20.Своєчасно приводити дитину в дошкільний навчальний заклад, не запізнюватися, не порушувати режим дошкільного навчального закладу, не пропускати заклад без поважних причин.

2.21.У разі захворювання дитини негайно повідомити адміністрацію навчального закладу про причини відсутності та стан здоров’я дитини.

2.22.Після хвороби та інших причин відсутності надавати довідку лікаря про стан здоров’я та епідеміологічне оточення.

2.23.Не приводити хвору дитину у дошкільний навчальний заклад, у разі виникнення ускладнень або інших відхилень у стані дитини негайно повідомити вихователя групи.

2.24.У разі алергійних реакцій або хронічних захворювань дитини повідомляти медичний персонал та педагогів у групі.

2.25.Під час ранкового прийому передавати дитину лише вихователеві персонально. Не дозволяється самостійно відпускати дитину до дошкільного навчального закладу.

2.26.Забирати вчасно дитину із дошкільного навчального закладу.

2.27.Неповнолітнім дітям та стороннім особам діти із дошкільного закладу не віддаються.

2.28.Батькам та іншим особам на підпитку приходити за дітьми забороняється.

2.29.Своєчасно надавати, передбачені переліком, документи на отримання пільг за перебування дитини у дошкільному навчальному закладі, у порядку встановленому чинним законодавством.

Дошкільний навчальний заклад має право на відрахування дитини із дошкільного навчального закладу:

- на підставі документу лікувальної установи про протипоказання щодо відвідування дошкільного навчального закладу;

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, на підставі власної заяви;

- у разі невідвідування дошкільного навчального закладу понад один місяць без поважних причин та попереднього узгодження;

- у разі порушення терміну розрахунку за перебування дитини у дошкільному навчальному закладі.

Батьки мають право:

- на отримання якісних послуг;

- звертатися до адміністрації у разі виникнення питань щодо надання освітніх послуг, умов утримання, оплати за перебування дітей у дошкільному навчальному закладі;

- бути обраним в органи громадського самоврядування в дошкільному навчальному закладі;

- вносити пропозиції щодо поліпшення умов утримання та якості надання освітніх послуг;

- на збереження місця в дошкільному навчальному закладі у разі тимчасової відсутності протягом кількох місяців (не більше 6);

- на отримання компетентної консультації фахівців з питань розвитку та виховання дитини;

- бути присутнім та брати участь у навчально-виховному процесі у групі (за бажанням батьків та згодою адміністрації закладу);

- захищати права дитини у відповідних державних органах та суді.

3.Порядок розрахунків:

3.1.Плата за харчування дитини вноситься на рахунок відділу освіти Сквирської РДА відповідно до документа про оплату не пізніше 20 числа поточного місяця.

3.2.Благодійні та цільові внески вносяться батьківському комітету дошкільного навчального закладу в порядку, встановленому піклувальною радою дошкільного навчального закладу.

4.Відповідальність сторін:

Сторони несуть відповідальність за виконання усіх зобов’язань, передбачених цим Договором згідно чинного законодавства.

5.Вирішення спорів:

5.1.Усі спірні питання та розбіжності, які виникають між Сторонами з цього Договору, або в зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів. У разі, коли сторони не дійдуть згоди, справа підлягає передачі до суду.

6.Термін дії договору:

6.1.Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє весь термін перебування дитини у дошкільному навчальному закладі.

6.2.У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором однією із Сторін, друга має право розірвати угоду. У цьому разі Сторони зобов’язані попередити одне одного письмово за два тижні до розірвання Договору.

6.3. Договір може бути розірваним за згодою Сторін після повного розрахунку за перебування дитини в дошкільному навчальному закладі.

7. Заключні положення:

7.1.Договір складається у двох примірниках, які мають однакову юридичну чинність. Один примірник зберігається у дошкільному навчальному закладі, інший – у батьків.

7.2.Усі зміни і доповнення до цього Договору дійсні лише у разі, якщо вони здійснені у письмовій формі та підписані обома Сторонами.

7.3.Усі питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства.

Сквирський ДНЗ                                                                        Батьки дитини:______________
ясла-садок №5 «Калинка»

Адреса: м. Сквира Київської обл.                                               Дата                              Підпис
вул.Шевченка,89                                                                   _______________________________

Завідувач __________ (Ю.І.Карбівська)   

                              1.__________________________________

2.__________________________________ 

3.__________________________________ 

4.__________________________________ 

5.__________________________________ 

6.__________________________________ 

7.__________________________________ 

8.__________________________________ 

9.__________________________________ 

10.__________________________________ 

11.__________________________________ 

12.__________________________________ 

13.__________________________________ 

14.__________________________________ 

15.__________________________________ 

16.__________________________________ 

17.__________________________________